دکتر مهدی زاهدی

دکتر مهدی زاهدی

- بازرس علی البدل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل انتقال تکنولوژی از دانشگاه دهلی.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر