دکتر نسرین مصفا

دکتر نسرین مصفا

- رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛ 

- دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ 

- فارغ التحصیل دکتری علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر