نقش شورای امنیت در امنیت اقلیمی
نقش شورای امنیت در امنیت اقلیمی
وبینار «جوانان،صلح و توسعه؛دستاوردها و ابتکارات بین المللی»
وبینار  «جوانان،صلح و توسعه؛دستاوردها و ابتکارات بین المللی»
پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران،چگونگی و چرایی
پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران،چگونگی و چرایی
به سوی حقوق بین الملل غیررسمی؛توافقنامه های غیرالزام آور در حقوق بین الملل
به سوی حقوق بین الملل غیررسمی؛توافقنامه های غیرالزام آور در حقوق بین الملل
حمایت از حقوق کودکان در دنیای مجازی؛دغدغه ای جهانی و چالشی ملی
حمایت از حقوق کودکان در دنیای مجازی؛دغدغه ای جهانی و چالشی ملی
«بررسی گزارش های سال 2019و2020 مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل برای موضوع اصول کلی حقوق » «بررسی گزارش های سال 2019و2020 مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل برای موضوع اصول کلی حقوق »
«بررسی گزارش های سال 2019و2020 مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل برای موضوع اصول کلی حقوق »
تاثیر کرونا بر آرمان های توسعه پایدار
تاثیر کرونا بر آرمان های توسعه پایدار
پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران، چگونگی و چرایی
پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران، چگونگی و چرایی
دستاوردهای سازمان ملل متحد در خصوص کنترل و مبارزه با بیمارهای همه گیر
دستاوردهای سازمان ملل متحد در خصوص کنترل و مبارزه با بیمارهای همه گیر
رویه شورای امنیت در مورد درخواست های مربوط به اجرای آراء دیوان بین المللی دادگستری
رویه شورای امنیت در مورد درخواست های مربوط به اجرای آراء دیوان بین المللی دادگستری
بررسی اصلاح یا حذف مواد منشور سازمان ملل متحد
بررسی اصلاح یا حذف مواد منشور سازمان ملل متحد
حقوق افراد دارای معلولیت به هنگام بحران ها با تاکید بر بحران ویروس کرونا
حقوق افراد دارای معلولیت به هنگام بحران ها با تاکید بر بحران ویروس کرونا
«ضرورت توانمندسازی اقتصادی زنان در تحقق اهداف توسعه پایدار»
«ضرورت توانمندسازی اقتصادی زنان در تحقق اهداف توسعه پایدار»
مسابقه پنجشنبه های کوییز
مسابقه پنجشنبه های کوییز
هانیه حجازی مقدم
هانیه حجازی مقدم
امین معتمدی(مسئول کمیته جوانان)
امین معتمدی(مسئول کمیته جوانان)
ناهید فرجی
ناهید فرجی
محدثه مهیمنی
محدثه مهیمنی
عطیه خطیبی
عطیه خطیبی
مریم حسین خانی(دبیر اجرایی کمیته جوانان)
مریم حسین خانی(دبیر اجرایی کمیته جوانان)
محمد حسین لطیفیان
محمد حسین لطیفیان
علی اکبر شمس
علی اکبر شمس
لادن حریریان
لادن حریریان
مهسا رضا قلی
مهسا رضا قلی


آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر