«بررسی گزارش های سال 2019و2020 مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل برای موضوع اصول کلی حقوق »

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:
یازدهمین نشست از مجموعه نشست های کارگروه خوانش اسناد بین المللی با موضوع


«بررسی گزارش های سال 2019و2020 مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل برای موضوع اصول کلی حقوق »


ارائه دهندگان:
لعیا داودی مقدم
دانشجوی ارشد حقوق بشر-دانشگاه شهید بهشتی
احمدرضا مبینی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل-دانشگاه علامه طباطبایی


با حضور آقای دکتر ستار عزیزی(عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

 

زمان و مکان:
چهارشنبه 13 اسفند1399 - ساعت ۱۴-۱۶
از طریق اسکای روم

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر