تاثیر کرونا بر آرمان های توسعه پایدار

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«تاثیر کرونا بر آرمان های توسعه پایدار»

با حضور: زهرا مشرف جوادی -دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

زمان: یک‌شنبه5 مرداد ۱۳۹۹
ساعت: ۲۱:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر