حقوق افراد دارای معلولیت به هنگام بحران ها با تاکید بر بحران ویروس کرونا

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«حقوق افراد دارای معلولیت به هنگام بحران ها با تاکید بر بحران ویروس کرونا»

با حضور: ناصر سرگران-دکتری حقوق بین الملل

زمان: یک‌شنبه16 شهریور ۱۳۹۹
ساعت: ۲۱:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر