حمایت از حقوق کودکان در دنیای مجازی؛دغدغه ای جهانی و چالشی ملی

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«حمایت از حقوق کودکان در دنیای مجازی؛دغدغه ای جهانی و چالشی ملی»

با حضور: الهه مقربی -دانش آموخته حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

زمان: دوشنبه28 تیر1400
ساعت: 20:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر