دستاوردهای سازمان ملل متحد در خصوص کنترل و مبارزه با بیمارهای همه گیر

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«دستاوردهای سازمان ملل متحد در خصوص کنترل و مبارزه با بیمارهای همه گیر»

با حضور: مریم صمصامی -دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

زمان: یک‌شنبه19 مرداد ۱۳۹۹
ساعت: ۲۱:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر