سید محسن سید احمدی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر