عطیه خطیبی

 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و حقوق محیط زیست 

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر