لعیا داوودی  مقدم

 

کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر