مریم حسین خانی(دبیر اجرایی کمیته جوانان)

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر