هانیه حجازی مقدم

 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر