پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران،چگونگی و چرایی

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران،چگونگی و چرایی»

با حضور: محسن نیک بین -دانش آموخته دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

زمان: دوشنبه11 مرداد 1400
ساعت: 20:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر