پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران، چگونگی و چرایی

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«پذیرش حقوق بین الملل مدرن در ایران، چگونگی و چرایی»

با حضور: محسن نیک بین -دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل

زمان: یک‌شنبه11 مرداد ۱۳۹۹
ساعت: ۲۱:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر