دیباچه

نگاهی گذرا به انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با هدف اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بوجود آمد. امروزه فعالیت های نظام ملل متحد تقریباً تمام زمینه های مربوط به حیات بشری را در برگرفته است. سازمان ملل متحد انعکاسی از علاقمندی و خواست مردم جهان برای رهایی از جنگ و دست یابی به صلح می باشد.

این سازمان بیش از هر نهاد دیگر بین المللی مورد انتظار مردم جهان برای تحقق خواسته های خود بوده است.

گستره و میزان فعالیت های امروز سازمان احتمالاً در ذهن مؤسسان آن نمی گنجیده است. زیرا در حالیکه در طول موجودیت خود پای بند به منشور ملل متحد بوده، اما در عمل به طور مستمر تشکیلات جدیدی را برای انواع فعالیت های مورد نیاز به وجود آورده است. هم اکنون به موازات گسترش فعالیت های سازمان ملل متحد یک ذخیره عظیم اطلاعاتی و پژوهشی حاصل کوشش هزاران متخصص در زمینه های مختلف پدیده آمده است و صدها تشکل در زمینه های فعالیت ملل متحد در همه نقاط دنیا بوجود آمده اند که با اعتقاد به منشور سازمان ملل متحد در جهت شناسایی، طرفداری و آموزش و پژوهش پیرامون موضوعات مربوط به سازمان به طور مستمر کار می کنند.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری جمعی از برجسته ترین اساتید حقوق و سازمان های بین المللی ایران در سال ۱۳۸۷ شکل گرفت و با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از ثبت شرکت ها به شماره ۱۳۳۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۹، از بهمن ماه ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز نمود.

 

فصل اول

کلیات و اهداف

ماده ۱- به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

 

ماده ۲- انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است. رئیس هیأت مدیرۀ انجمن نمایندۀ قانونی آن می باشد.

 

ماده ۳ - مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان کریم خان، خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، پلاک ۷۶، طبقه دوم، اتاق ۲۰۱، تلفکس ۸۱۰۳۲۲۰۱-۰۲۱ است. شعب انجمن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند، به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و یک روزنامۀ کثیر الانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴ - انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم

وظایف و فعالیت ها

ماده ۵ - به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۵ – ۱ - به انجام رساندن تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با مطالعات نظام ملل متحد سر و کار دارند.

۵ – ۲ - همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پزوهش در زمینه های علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵ – ۳ - ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۵ – ۴ - ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

۵ – ۵ - برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

۵ – ۶ - انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم

انواع و شرایط عضویت

ماده ۶- اشخاص حقیقی و حقوقی به اشکال زیر با تصویب هیأت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.

۶ – ۱ عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و سوابق مطالعاتی و پژوهشی در رشته های مرتبط با فعالیت نظام ملل متحد باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

۶ – ۲ - عضویت وابسته

اشخاصی که درجه کارشناسی دارند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۶ – ۱ شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

۶ – ۳ - عضویت دانشجویی

دانشجویانی که در رشته های مرتبط با فعالیت نظام ملل متحد به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

۶ – ۴ - عضویت افتخاری 

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های فعالیت نظام ملل متحد حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشد به عضویت افتخاری انجمن در می آیند.

۶ – ۵ - اشخاص حقوقی

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط، فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱: تشخیص رشته های مرتبط با فعالیت های انجمن بر عهده هیأت مدیره است.

تبصره ۲: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۶ - ۱ می توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

تبصره ۳: اشخاص حقوقی عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

 

ماده ۷ - اشخاص عضو هر یک از گروه های مذکور در ماده ۶ سالانه مبلغی را که مجمع عمومی تعیین می کند، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.

تبصره ۱: نحوه پرداخت حق عضویت در آیین نامه اجرایی مشخص می شود.

تبصره ۲: پرداخت حق عضویت در آیین نامه اجرایی مشخص می شود.

تبصره ۳: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده ۸ - عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۸ – ۱ - استعفای کتبی.

۸ – ۲ - عدم پرداخت حق عضویت.

۸ – ۳ - عدم رعایت مقرارت و انضباط انجمن.

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم

ارکان انجمن

ماده ۹ - ارکان اصلی انجمن عبارتند از:

الف: مجمع عمومی؛ ب: هیأت مدیره؛ و ج: بازرس.

 

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰ - مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته، به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. دیگر اعضاء می توانند بدون حق رأی در مجمع عمومی شرکت کنند.

تشکیل مجمع عمومی به نحو زیر است:

۱۰ – ۱ - مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور یا اجازه کتبی نمایندگی دوسوم اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته معتبر است.

۱۰ – ۲ - در صورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم با فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد اعضای پیوسته حاضر در جلسه رسمیت می یابد.

تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرایی که اصالتاً یا به نمایندگی داده می شود، معتبر است.

۱۰ – ۳ - مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس با حضور یا اجازه کتبی نمایندگی دوسوم اعضای پیوسته تشکیل می شود و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یکِ کل اعضای پیوسته معتبر است.

تبصره۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع فوق العاده بکنند مشروط به اینکه هیأت مدیره و نیز بازرسان انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد. در چنین حالتی دعوت کنندگان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود نزد هیأت مدیره یا بازرس تصریح خواهند کرد.

تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.

 

ماده ۱۱ - وظایف مجامع عمومی و فوق العاده

۱۱ – ۱ - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.

۱۱ – ۲ - تصویب خط  مشی انجمن.

۱۱ – ۳ - بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس.

۱۱ – ۴ - تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.

۱۱ – ۵ - تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

۱۱ – ۶ - تصویب آیین نامه اجرایی و تغییرات آن.

۱۱ – ۷ - بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

۱۱ – ۸ - عزل هیأت مدیره و بازرس.

۱۱ – ۹ - تصویب انحلال انجمن.

تبصره ۱: مجامع عمومی را هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می کنند.

تبصره ۲: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۳: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که برای انتخاب شدن در هیأت مدیره یا به عنوان بازرس داوطلب شده اند.

تبصره ۴: مجمع عمومی فوق العاده تنها به منظور تصمیم گیری در مورد بندهای ۱۱ – ۵، ۱۱ – ۸، و ۱۱ – ۹، تشکیل می شود.

 

ب: هیأت مدیره

ماده ۱۲ - هیأت مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱۲ – ۱ - هیچ یک از اعضاء نمی تواند بیش از ۲ دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شود. دو نفر از اعضاءء هیأت مدیره هر دوره قبلی در صورت کسب سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می توانند در دوره بعدی حضور داشته باشند.

۱۲ – ۲ - عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

۱۲ – ۳ - هیأت مدیره حداکثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می کند.

۱۲ – ۴ - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و دبیرکل همراه با مهر انجمن معتبر است. در غیاب هر یک از آنان خزانه دار به جای او امضا خواهد کرد. نامه های رسمی با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیرکل معتبر است.

۱۲ – ۵ - هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

۱۲ – ۶ - جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق کل اعضای هیأت مدیره معتبر است.

۱۲ – ۷ - کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاءء در دفتر صورت جلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

۱۲ – ۸ - شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۲ – ۹ - در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی ماندۀ دوره عضویت به جانشینی او تعیین می شود.

۱۲ – ۱۰ - شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

۱۲ – ۱۱ - هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیرۀ پیشین تا تأیید هیأت مدیرۀ جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده ۱۳ - هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳ – ۱ - اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات انجمن.

۱۳ – ۲ - تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۱۳ – ۳ - مبادرت به هر اقدام و معامله ای در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض که هیأت مدیره ضروری بداند به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم قبول مجمع عمومی است.

۱۳ – ۴ - برخورداری از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور، مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن و جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

۱۳ – ۵ - تهیه گزارش سالانه تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مراجع نظارت در موقع مقرر.

۱۳ – ۶ - اقامه دعوا و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر.

۱۳ – ۷ - انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۱۳ – ۸ - اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۱۳ – ۹ - جلب هدایا و کمک های مالی.

۱۳ – ۱۰ - اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۳ – ۱۱ - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۳ – ۱۲ - ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۳ – ۱۳ - انجام دادن هر مأموریتی که مجمع عمومی بر عهده آن بگذارد.

 

ج: بازرس

ماده ۱۴ - مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می کند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس برای دو دوره متوالی بلامانع است.

 

ماده ۱۵ - وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱۵ – ۱ - بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۱۵ – ۲ - بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۱۵ – ۳ - گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه.

تبصره: هیأت مدیره باید کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط برای بررسی در دسترس بازرس قرار دهد.

 

فصل پنجم

گروه های انجمن های علمی

ماده ۱۶ - انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس وظایفی که هیأت مدیره برای آنها تعیین می کنند به فعالیت می پردازند:

۱) گروه های تخصصی

۲) کمیته آموزش و پژوهش

۳) کمیته انتشارات

۴) کمیته آمار و اطلاعات

۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶) کمیته گردهمایی های علمی

۱۶ – ۱ - تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروه ها و کمیته ها با انجمن است.

 

فصل ششم

بودجه و موارد متفرقه

ماده ۱۷ - منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱۷ – ۱ - حق عضویت اعضاء.

۱۷ – ۲ - درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای.

۱۷ – ۳ - دریافت هدایا و کمک ها.

۱۷ – ۴ - کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

 

ماده ۱۸ - درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

 

ماده ۱۹ - کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

 

ماده ۲۰ - هیچ یک از موسسات و صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام دادن معاملات با انجمن نمایند.

 

ماده ۲۱ - کلیه مدارک و پرونده صلاحیت های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت کننده یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

ماده ۲۲ - هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

 

ماده ۲۳ - انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

 

ماده ۲۴ - در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها، کلیه دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

 

ماده ۲۵ - جزییات اجرایی این اساسنامه در آیین نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

 

ماده ۲۶ - این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۶ ماده، ۵۸ زیر ماده و ۱۷ تبصره در جلسه مورخ ۱ آذر ماه ۱۳۷۶ هیأت موسسان به تصویب رسید.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر