الف. اطلاعات تماس دفتر مرکزی

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی.

تلفن همراه:۰۹۱۲۸۱۲۸۴۷۸

پایگاه اینترنتی: www.unstudies.ir

ایمیل روابط عمومی: info@unstudies.ir

کانال تلگرام انجمن: t.me/unstudies​

 

ب. اطلاعات تماس دفتر شعبه غرب

آدرس: همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی، اتاق دکتر ستار عزیزی.

کد پستی: 

تلفن: ۳۸۳۸۱۶۰۲ (۰۸۱)

کانال تلگرام شعبه غرب انجمن: t.me/UnstudiesIRwest

 

* شما می توانید از طریق فرم ذیل، پیشنهادها و نظرهای خود را در خصوص فعالیت های انجمن ارسال نمایید.

verification

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر