طرح ممیزی مطالعات اجتماعی و مطالعات نظام ملل متحد
طرح پژوهشی - طرح ممیزی مطالعات اجتماعی و مطالعات نظام ملل متحد
عنوان طرح: طرح ممیزی مطالعات اجتماعی و مطالعات نظام ملل متحد؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
اتمام طرح: خرداد ۱۳۹۲؛
مسئول طرح: دکتر سید قاسم زمانی با همکاری حسن کمالی نژاد.
طرح ممیزی علم، فناوری و نوآوری ممیزی جایگاه دیپلماسی علم در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه علم، نوآوری و فناوری
طرح پژوهشی - طرح ممیزی علم، فناوری و نوآوری ممیزی جایگاه دیپلماسی علم در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه علم، نوآوری و فناوری
عنوان طرح: طرح ممیزی علم، فناوری و نوآوری ممیزی جایگاه دیپلماسی علم در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه علم، نوآوری و فناوری؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
اتمام طرح: شهریور ۱۳۹۲؛
مسئول طرح: دکتر بهرام مستقیمی با همکاری امین قنبری.
طرح ممیزی ایران و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد به استثنای سازمان های پولی و مالی
طرح پژوهشی - طرح ممیزی ایران و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد به استثنای سازمان های پولی و مالی
عنوان طرح: طرح ممیزی ایران و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد به استثنای سازمان های پولی و مالی؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
اتمام طرح: ۱۳۹۰؛
مسئول طرح: دکتر امیرساعد وکیل.
طرح ممیزی جایگاه مطالعات سازمان ملل متحد در ایران
طرح پژوهشی - ممیزی جایگاه مطالعات سازمان ملل متحد در ایران
عنوان طرح: طرح ممیزی صد موضوع مهم علمی: ممیزی جایگاه مطالعات سازمان ملل متحد در ایران؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
اتمام طرح: بهار ۱۳۸۹؛
مسئول طرح: دکتر نسرین مصفا.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر