طرح ممیزی ایران و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد به استثنای سازمان های پولی و مالی
عنوان طرح: طرح ممیزی ایران و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد به استثنای سازمان های پولی و مالی؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
اتمام طرح: ۱۳۹۰؛
مسئول طرح: دکتر امیرساعد وکیل.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر