طرح ممیزی جایگاه مطالعات سازمان ملل متحد در ایران
عنوان طرح: طرح ممیزی صد موضوع مهم علمی: ممیزی جایگاه مطالعات سازمان ملل متحد در ایران؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
اتمام طرح: بهار ۱۳۸۹؛
مسئول طرح: دکتر نسرین مصفا.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر