طرح ممیزی علم، فناوری و نوآوری ممیزی جایگاه دیپلماسی علم در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه علم، نوآوری و فناوری

عنوان طرح: طرح ممیزی علم، فناوری و نوآوری ممیزی جایگاه دیپلماسی علم در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران از منظر توسعه علم، نوآوری و فناوری؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
اتمام طرح: شهریور ۱۳۹۲؛
مسئول طرح: دکتر بهرام مستقیمی با همکاری امین قنبری.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر