طرح ممیزی مطالعات اجتماعی و مطالعات نظام ملل متحد

عنوان طرح: طرح ممیزی مطالعات اجتماعی و مطالعات نظام ملل متحد؛
سفارش دهنده طرح: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
مجری طرح: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
اتمام طرح: خرداد ۱۳۹۲؛
مسئول طرح: دکتر سید قاسم زمانی با همکاری حسن کمالی نژاد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر