آخرین مطالب

یادنامه استاد محمود صوراسرافیل
یادنامه استاد محمود صوراسرافیل
مشخصات کتاب:

عنوان:یادنامه استاد محمود صوراصرافیل

نام پدیدآور:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ناشر:نشر میزان

چاپ اول:۱۳۹۷

قیمت:۳۰ هزارتومان
کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران
کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران
مشخصات کتاب:
عنوان: کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران؛
نام پدیدآور: دکتر نسرین مصفّا و میترا سیفی؛
ناشر: بنیاد حقوقی میزان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ۱۳۹۶ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان.

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر