کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران
کتاب - کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران
مشخصات کتاب:
عنوان: کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران؛
نام پدیدآور: دکتر نسرین مصفّا و میترا سیفی؛
ناشر: بنیاد حقوقی میزان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ۱۳۹۶ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر