سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
گزارش نشست خوانش اسناد بین المللی(بررسی گزارش فعالیت سال ٢٠١٧ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل عام)

گزارش نشست خوانش اسناد بین المللی(بررسی گزارش فعالیت سال ٢٠١٧ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل عام)

تهیه و تنظیم:کمیته دانشجویی

کمیته دانشجویی انجمن مطالعات سازمان ملل متحد، چهارشنبه مورخ ١٩ مهر ماه ١٣٩٦ میزبان اولین نشست خوانش اسناد بین المللی در خانه اندیشمندان علوم انسانی بود.

طبق اعلام و زمان بندی طرح، دبیر نشست با خیرمقدم به میهمانان، برنامه را آغاز و در ادامه به تبیین قواعد شکلی و ماهوی نشست پرداخت.

دو تن از دانشجویان دانشکده روابط بین الملل دانشگاه وزارت امور خارجه ارائه دهندگان نشست بودند.

که هر نفر به مدت ٢٠ دقیقه طرح مطلب و ارائه خود را انجام دادند.

آقای ناصر آسیابی ابتدا ضمن طرح مسائل شکلی به رئوس مطالب ماهوی نیز پرداختند و آقای سهیل گلچین سخنان خود را با پایش و تحلیل محتوایی و بیان انتقادات ادامه دادند.

ایشان با بررسی تحلیلی و محتوایی گزارش کمیسیون حقوق بین الملل درباره قواعد آمره بین المللی، ابتدا به سوابق بحث در کارهای قبلی کمیسیون اشاره کرده و سپس بر مبنای پیشنویس نتایج ٩ گانه ای که مخبر ویژه کمیسیون، تهیه کرده بود، به تجزیه و تحلیل محتوایی گزارش وی پرداخت.

سپس میهمانان حاضر به طرح نظرات خود پرداخته و نهایتا جناب آقای دکتر سادات میدانی، استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به جمع بندی بحث پرداختند.

در پایان خانم دکتر مصفا ضمن ایراد بیانات خود پیرامون فعالیت های کمیته دانشجویی و انجمن، از حاضران در جلسه و برگزار کنندگان نشست تقدیر به عمل آوردند.

گزارش نشست خوانش اسناد بین المللی(بررسی گزارش فعالیت سال ٢٠١٧ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل عام)
گزارش نشست خوانش اسناد بین المللی(بررسی گزارش فعالیت سال ٢٠١٧ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل عام)
گزارش نشست خوانش اسناد بین المللی(بررسی گزارش فعالیت سال ٢٠١٧ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل عام)
گزارش نشست خوانش اسناد بین المللی(بررسی گزارش فعالیت سال ٢٠١٧ کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل عام)

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر