یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
گزارش کارگاه آموزشی«بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد با تاکید بر تجارت بین الملل»

گزارش کارگاه آموزشی«بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد با تاکید بر تجارت بین الملل»

  انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی«ازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد با تاکید بر تجارت بین الملل »را برای دانشجویان رشته های حقوق بین الملل و حقوق تجارت از دانشگاه های مختلف در سالن  کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد در ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸ برگزار کرد.

در ابتدای جلسه پس از یادآوری اینکه روز بین المللی همبستگی در پیش است، به همکاری و همبستگی پایدار بین انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در طی سال ها اشاره شدو یاد و خاطره شادروان استاد مسعود طارمسری از موسسان انجمن و استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گرامی داشته شد. همچنین ذکر گردید  با توجه به اینکه استاد طارمسری در حقوق تجارت متخصص و صاحب نظر بوده اند، جلسه با یاد ایشان، بر تجارت بین الملل و حقوق تجارت تاکید دارد.

خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد از وب سایت سازمان ملل متحد به چگونگی  بازیابی اسناد و اطلاعات پرداخت. دانشجویان با کتابخانه مجازی دگ همرشولد و پایگاه های اطلاعاتی آن آشنا شدند و در مورد معاهدات بین المللی حوزه تجارت و توسعه نکته هایی آموختند. 

کتابخانه دیداری-شنیداری حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای بازیابی اطلاعات مرتبط بررسی شد. همچنین وب سایت کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق تجارت بین الملل مرور گردید. وب سایت ها و انتشارات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد  (انکتاد)، مرکز تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت نیز معرفی شد.

منبع:

https://un.org.ir/fa/

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر