سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
گزارش _بازدید علمی از دفتر کمیسیون ملی یونسکو در تهران

گزارش بازدید علمی از دفتر کمیسیون ملی یونسکو در تهران

تهیه و تنظیم:دکترهیلدا رضائی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر ملی یونسکو در تهران بازدید علمی از این نهاد در تاریخ ۱ اسفندماه ۱۳۹۵ برگزار نمود.

در ابتدای این بازدید آقای دکتر نصیری قیداری(رئیس کمیسیون ملی یونسکو) پس از عرض خیر مقدم ،در خصوص فضای سازمان یونسکو که آموزشی،علمی و فرهنگی می باشد و ارکان اصلی این سازمان و زمینه های فعالیت آن سخن گفتند.سپس در مورد کمیسیون ملی یونسکو که رابط جمهوری اسلامی ایران با سازمان یونسکو می باشد،مولفه های چهارگانه برای حضور موثرتر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو،ارکان کمیسیون ملی یونسکو در ایران،گروه های تخصصی و کمیته های ملی یونسکو و برخی دستاوردها و کنوانسیون های یونسکو در حوزه فرهنگ مطالبی را بیان نمودند.

در بخش دوم سرکار خانم دکتر محدثه محب حسینی(مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو) در خصوص معرفی و جایگاه آموزش در برنامه های یونسکو و چارچوب و جایگاه برنامه ای،محورهای عمل برنامه آموزش یونسکو،بخش آموزش یونسکو،موسسات آموزشی یونسکو و شبکه های مربوط به آموزش یونسکو صحبت کردند.

سپس خانم دکتر مهین گزانی(مدیرگروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو) در مورد روند شکل گیری یونسکو به لحاظ تاریخی سخن گفتند،سپس در خصوص برنامه بین المللی علوم پایه و مهندسی،موسسه آموزش آب یونسکو،حوزه فعالیت های علوم پایه،مرکز ملی اقیانوس شناسی،مرکز قنات و سازه های آبی،مرکز آب شناسی،مرکز منطقه ای پارک های علم و فناوری،مرکز منطقه ای آب شهری،برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک مطالبی را بیان داشتند.

بعد از ایشان آقای دکتر اعتمادی در مورد استراتژی میان مدت یونسکو در بخش ارتباطات و اطلاعات،ماموریت سازمان یونسکو،اهداف اصلی و محورهای عملیاتی برنامه و بودجه یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات مطالبی را ارائه نمودند.

در قسمت بعد آقای دکتر مستکین(مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو) در مورد ثبت جهانی میراث مادی(ملموس) از جمله آثار طبیعی  و ثبت میراث ناملموس فرهنگی(معنوی) و مشاهیر ایرانی صحبت کردند.

در انتها خانم دکتر مهنام در خصوص وظیفه مشورتی یونسکو،مدیریت دگرگونی های اجتماعی،بحران مدیریت شهری،مهاجرت،مسئولیت های اجتماعی سازمان ها و مشارکت جوانان مطالبی را بیان نمودند.

تعداد شرکت کنندگان در این جلسه ۳۰ نفر بود و خانم دکتر هیلدا رضائی از سوی هیئت مدیره انجمن و خانم اعظم پازدار از دبیرخانه انجمن در این بازدید علمی حضور داشتند.

 این جلسه در نهایت با پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان پایان یافت.

 

گزارش _بازدید علمی از دفتر کمیسیون ملی یونسکو در تهران
گزارش _بازدید علمی از دفتر کمیسیون ملی یونسکو در تهران

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر