گزارش همایش تخصصی«موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح های هسته ای با تأکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سلاح های هسته ای» [۱۳۹۵-۱۰-۲۲] [مطالب]
همایش موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح هسته ای [۱۳۹۵-۰۹-۲۴] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر