حق آموزش توانخواهان در دوران همه گیری کووید_19 [۱۳۹۹-۰۹-۱۵] [مطالب]
نشست تخصصی بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت [۱۳۹۶-۰۲-۲۷] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر