عملکرد سازمان جهانی بهداشت در دوران همه گیری ویروس کرونا [۱۳۹۹-۰۷-۱۲] [مطالب]
چالش های سیاست های جنسیتی مهاجرت در راستای تحقق حق بر سلامت در پاندمی کرونا [۱۳۹۹-۰۴-۲۱] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر