کرونا و آزمون کارآمدی سازمان جهانی بهداشت [۱۳۹۹-۰۳-۰۸] [مطالب]
نگاهی کلی به عملکرد سازمان جهانی بهداشت در بحران کرونا [۱۳۹۹-۰۳-۰۸] [مطالب]

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر