مجموعه مقالات همایش«نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»
مجموعه مقالات همایش«نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»
مجموعه مقالات همایش«نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»
مجموعه مقالات همایش نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد
مجموعه مقالات همایش نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد
«عنوان:مجموعه مقالات همایش«نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد
گردآوری:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
مجموعه مقالات همایش  نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد
مجموعه مقالات همایش نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد
عنوان:مجموعه مقالات همایش نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد

گردآوری:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
مجموعه مقالات «نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی»
مشخصات کتاب:
عنوان:مجموعه مقالات «نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی»
پدیدآور(برگزارکننده):انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
سال و نوبت چاپ: چاپ اول-سال۹۷
مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»
مجموعه مقالات - مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات میزان؛
نوبت و سال چاپ: چاپ اول – ۱۳۹۸ (شمارگان ۲۰۰ جلد)؛
قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد»
مجموعه مقالات - مجموعه مقالات همایش «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: امور نشر وزارت امور خارجه؛
چاپ اول - ۱۳۹۶ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها»
مجموعه مقالات - همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات میزان؛
چاپ اول - ۱۳۹۵ - شمارگان ۱۰۰۰ جلد؛
قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها»
مجموعه مقالات - همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات گنج دانش؛
چاپ اول - ۱۳۹۴ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «مصونیت در حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «مصونیت در حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «مصونیت در حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات گنج دانش؛
چاپ اول - ۱۳۹۴ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ؟ - شمارگان ؟ جلد؛
قیمت:
مجموعه مقالات همایش «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ؟ - شمارگان ؟ جلد؛
قیمت:
مجموعه مقالات همایش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ؟ - شمارگان ؟ جلد؛
قیمت:

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر