مجموعه مقالات همایش نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد
مجموعه مقالات همایش نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد
«عنوان:مجموعه مقالات همایش«نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد
گردآوری:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
مجموعه مقالات همایش  نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد
مجموعه مقالات همایش نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد
عنوان:مجموعه مقالات همایش نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد

گردآوری:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
مجموعه مقالات «نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی»
مشخصات کتاب:
عنوان:مجموعه مقالات «نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی»
پدیدآور(برگزارکننده):انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
سال و نوبت چاپ: چاپ اول-سال۹۷
مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»
مجموعه مقالات - مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات میزان؛
نوبت و سال چاپ: چاپ اول – ۱۳۹۸ (شمارگان ۲۰۰ جلد)؛
قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد»
مجموعه مقالات - مجموعه مقالات همایش «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: امور نشر وزارت امور خارجه؛
چاپ اول - ۱۳۹۶ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها»
مجموعه مقالات - همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات میزان؛
چاپ اول - ۱۳۹۵ - شمارگان ۱۰۰۰ جلد؛
قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها»
مجموعه مقالات - همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «تحولات حقوق بین الملل دریاها: بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات گنج دانش؛
چاپ اول - ۱۳۹۴ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۴۲۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «مصونیت در حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «مصونیت در حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «مصونیت در حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انتشارات گنج دانش؛
چاپ اول - ۱۳۹۴ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان.
مجموعه مقالات همایش «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ؟ - شمارگان ؟ جلد؛
قیمت:
مجموعه مقالات همایش «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ؟ - شمارگان ؟ جلد؛
قیمت:
مجموعه مقالات همایش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل»
مجموعه مقالات - همایش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل»
مشخصات کتاب:
عنوان: مجموعه مقالات همایش «دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل»؛
نام پدیدآور [برگزار کننده]: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛
چاپ اول - ؟ - شمارگان ؟ جلد؛
قیمت:

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر