تفاوت ‌های فرهنگی در میانجیگری با نظر به کارکرد کنوانسیون سنگاپور [۱۴۰۰-۰۲-۰۵] [مطالب]
کنوانسیون میانجیگری سنگاپور: فرصت ها و چالش ها برای ایران [۱۴۰۰-۰۲-۰۳] [مطالب]
«میانجیگری_داوری»؛ شیوه ای نوین برای حل و فصل اختلافات [۱۴۰۰-۰۲-۰۱] [مطالب]
میانجیگری و حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی [۱۴۰۰-۰۱-۳۱] [مطالب]
نظام حقوقی ایران و کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات از طریق میانجیگری [۱۴۰۰-۰۱-۲۹] [مطالب]
توسعه میانجیگری در پرتو کنوانسیون سنگاپور و قانون نمونه میانجیگری آنسیترال [۱۴۰۰-۰۱-۲۸] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر