بررسی توجیهات حقوقی فیفا و یوفا برای تعلیق تیم های ملی و باشگاهی فوتبال روسیه [۱۴۰۱-۰۸-۲۸] [مطالب]
تحریم ها و تعلیق های ورزشی در ترازوی حقوق بین الملل؛ موضع گیری سازمان های بین المللی و فراملی ورزشی علیه روسیه متعاقب بحران اوکراین [۱۴۰۰-۱۲-۲۴] [مطالب]
ورزش جهانی در دو راهی ارزش‌های متزاحم [۱۴۰۰-۱۲-۲۱] [مطالب]
حق بر ورزش افراد دارای معلولیت از منظر حقوق بین الملل [۱۴۰۰-۱۱-۱۶] [مطالب]
ترویج حقوق بشر از طریق ورزش و آرمان‌های المپیک [۱۴۰۰-۰۸-۰۳] [مطالب]
گذاری بر تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش [۱۴۰۰-۰۸-۰۲] [مطالب]
تبیین ماهیت سازمان ها و نهادهای بین المللی ورزشی در پرتو حاکمیت دولت ها [۱۴۰۰-۰۸-۰۱] [مطالب]
قاعدة بازی را بر هم نمی‌زنیم! رویکرد شعبة ویژة دیوان داوری ورزش در المپیک توکیو به دکترین «قاعدة بازی» [۱۴۰۰-۰۷-۲۷] [مطالب]
قراردادهای میزبانی المپیک و حقوق بشر [۱۴۰۰-۰۷-۲۵] [مطالب]
ملازمه میان مسابقات المپیک و شناسایی دولتها: توهم یا واقعیت؟ [۱۴۰۰-۰۷-۲۴] [مطالب]
راهکارهایی برای مدیریت اختلافات ورزشی در دوران پساکرونا [۱۳۹۹-۰۳-۰۸] [مطالب]
گزارش نشست «جوانان، صلح و امنیت» [۱۳۹۵-۰۵-۲۵] [مطالب]
نشست «جوانان، صلح و امنیت» [۱۳۹۵-۰۲-۲۱] [مطالب]
گزارش کارگاه آموزشی «حقوق ورزش و سازمان ملل متحد» [۱۳۹۴-۱۲-۲۶] [مطالب]
کارگاه آموزشی «ورزش و سازمان ملل متحد» [۱۳۹۴-۱۱-۱۲] [مطالب]

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر