شرح اعلامیۀ نهایی دادستان دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با وضعیت اوکراین [۱۳۹۹-۱۰-۲۷] [مطالب]
تمایز فعالیت نظامی و اجرای قانون در دیوان بین المللی حقوق دریاها: پرونده 26 دیوان (دستور موقت) اوکراین علیه روسیه [۱۳۹۹-۱۰-۰۹] [مطالب]

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر